CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Điều khoản về Quyền riêng tư của SHA giải thích về dữ liệu cá nhân mà SHA thu thập và cách SHA sử dụng dữ liệu đó. Chào mừng bạn đến với SHA ("SHA," "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi và một số công ty mà chúng tôi hợp tác sẽ thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin liên quan đến các dịch vụ dành cho thiết bị di động, trang web và bất kỳ phần mềm nào được cung cấp về hoặc liên quan đến các dịch vụ của SHA (gọi chung là "Dịch vụ") và lựa chọn của bạn đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau đây.

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:

Thông tin phân tíchkhác:

Cookie và các công nghệ tương tự:

Số nhận dạng thiết bị:

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Ngoài một số việc sử dụng cụ thể đối với thông tin chúng tôi mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà mình nhận được để:

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bên thứ ba ngoài SHA (hoặc nhóm các công ty mà SHA là một bộ phận trong đó) mà không có sự chấp thuận của bạn, ngoại trừ như được nêu trong Chính sách này. 

Các bên mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát:

Phản hồi các yêu cầu pháp lý và tránh gây hại:

4. CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN

Lưu trữ và xử lý:

5. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

SHA không chủ định thu thập hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc không chủ ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ. Dịch vụ và nội dung của Dịch vụ không nhắm tới trẻ em dưới 18 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng mình đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể.

6. DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB KHÁC

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn được triển khai bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ của chúng tôi đến trang web hoặc dịch vụ khác, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba đó. Quá trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm trang web hoặc dịch vụ có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy định và chính sách của riêng bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập vào Nội dung của người dùng của mình. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba và bạn cho phép trang web hoặc dịch vụ đó truy cập vào Nội dung của người dùng của mình, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó.

7. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc về Dịch vụ, vui lòng tìm kênh hỗ trợ thích hợp để liên hệ với chúng tôi.

8. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Thỉnh thoảng, SHA có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này, do đó, hãy xem lại theo định kỳ. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mẫu thông báo sửa đổi hoặc cập nhật bổ sung khi thích hợp trong trường hợp đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng SHA hoặc Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận những sửa đổi đó của bạn.